Vyhľadať
Close this search box.

Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších. 

Ak ste fyzickou osobou a uzatvárate s nami zmluvný vzťah, spracúvame Vaše osobné údaje. 

Informačný systém osobných údajov Účtovné doklady. 

Prevádzkovateľ: ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, IČO: 36375918. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená. Dotknutá osoba môže vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať markuljak@enzasro.sk . 

Účely spracúvania: Spracovanie účtovných dokladov.

Právny základ spracúvania: Zákon o účtovníctve, zákon o DPH a ďalšie. To znamená, že získavanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania.

Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f (oprávnené záujmy). 

Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: Priamo od dotknutej osoby. 

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osob. Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi (platí zaškrtnuté): [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie, [ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [x] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Žiadne. Sprostredkovateľ: Osobné údaje sú poskytované externej účtovnej kancelárii, s ktorou máme sprostredkovateľskú zmluvu. Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa IT. Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

(Váš) Právny nárok (ako) dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“). 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.

 Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.